DỊCH VỤ

1. Tài Khoản Đại Lư
Mổi đại lư phải sử dụng tên login và mật mă riêng để vào phần quản lư dịch vụ.

2. T́m số điện thoại khách hàng
Mục Customer/Search:
Nhập số điện thoại khách hàng vào ô Phone/Ani và nhấn nút Search. Nếu số điện thoại chưa được đăng kư, nhấn vào link Add Customer để đến trang Đăng Kư Khách Hàng (2a).
Nếu số điện thoại đă được đăng kư, trang Tài Khoản Khách Hàng sẻ hiện ra.

2a. Đăng kư khách hàng mới
Tại trang đăng kư khách hàng, vui ḷng điền đầy đủ các thông tin của khách hàng. Nếu khách hàng từ chối thông tin thật, xin để số liệu mặc định có sẳn. Sau đó nhấn nút Submit.

3a. Nhập tiền mặt vào tài khoản
Tại trang tài khoản khách hàng, nhập số tiền vào ô Amount rồi nhấn nút Cash, Check, Credit Card. Số tiền của khách hàng sẻ cập nhập ngay lập tức.

3b. Nhập tiền thẻ tín dụng
Tại trang tài khoản khách hàng, nhập số tiền vào ô Amount rồi nhấn nút Credit Card. Trang thẻ tín dụng (4) sẻ xuất hiện.

3c. Đăng kư số điện thoại gọi pinless
Tại trang tài khoản khách hàng, nhập số điện thoại vào ô Origination, rồi nhấn nút Add Origination.

Số điện thoại USA/Canada có 10 chử số (ví dụ: 40829222).
Số điện thoại Vietnam (điện thoại bàn) gồm mă số tỉnh/thành phố + số điện thoại (ví dụ: 84-88216666.) và di động la  (84-912736666
3d. Đăng kư số bấm nhanh( Speed Dialing)
Chức năng này dành cho cách bấm số muốn gọi ngắn gọn hơn. Tại trang thông tin khách hàng, nhập số điện thoại vào ô Destination, rồi nhấn nút Add Destination.

4. Thông tin thẻ tín dụng
Tại trang thẻ tín dụng, chọn thẻ tín dụng đă dùng hay thẻ tín dụng mới và điền đủ các thông tin, rồi nhấn nút Submit. Trang xác nhận thanh toán sẻ hiện ra trước khi gởi thông tin đến ngân hàng (5).

5. Xác Nhận Thanh Toán
Nếu không có ǵ thay đổi, nhấn nút Confirm để thực hiện thanh toán. Ngân hàng sẻ lấy tiền từ thẻ tín dụng khách hàng và chuyển vào tài khoản của Viet177.com. Xin vui ḷng thông báo khách hàng là thông tin "Viet177.com" sẻ hiện lên trong hóa đơn tín dụng của khách hàng cho lần thanh toán này. Tuy nhiên kết quả của lần thanh toán có thể bị từ chối, kết quả (6) sẻ xuất hiện 2-10 giây.

6. Kết quả thanh toán tín dụng
Nếu thanh toán thành công, nhấn nút View Account để xem lại số tiền của khách hàng (3) cập nhật mới.
Nếu thanh toán bị từ chối, nhấn nút Try Again để trở lại trang thẻ tín dụng (4). Hoặc, nhấn nút Exit để về trang t́m số điện thoại khách hàng (2).
NHẬP TIỀN MẶT TỪ ĐIỆN THOẠI

Đăng Kư Điện Thoại Đại Lư
Tại website, vào mục Entity / Edit Entity, chọn tên đại lư. Di chuyển xuống cuối trang, sẻ thấy mục Phone Payment List. Đăng kư các số điện thoại đại lư cần sử dụng với các mật mă tương ứng.

Các Bước Sử Dụng
1: Bấm tổng đài 1-408-404-3746
2: Nhập số mật mă + #
3: Nhập số điện thoại khách hàng
4: Nhập số tiền mặt + #

 


CÁC BÁO CÁO & QUẢN LƯ

1. Hóa đơn sử dụng của khách hàng
Tại trang tài khoản khách hàng, nhấn vào link Report ở dưới mục Customer Account. Chọn thời gian khoảng 1 tháng để xem các cuộc gọi của khách hàng và các lần trả tiền.

1a. In hóa đơn khách hàng
Tại trang tài khoản khách hàng, chọn mục Customer / Invoice. Chọn thời gian theo từng tháng hoặc một số ngày cố định để xem hay in hóa đơn.

2. Báo cáo thanh toán của đại lư
Vào mục Report / Payment. Để xem tất cả chi tiết các thanh toán, xóa lựa chọn summary. Chọn từng đại lư để xem các thanh toán riêng.
Các thanh toán tiền mặt, đại lư thiếu công ty: số tiền X (1 - huê hồng).
Các thanh toán thẻ tín dụng, công ty thiếu đại lư: số tiền X huê hồng.

3. Xem thông tin các đại lư
Chọn mục Enity / View để xem thông tin các đại lư.

4. Sửa đổi thông tin các đại lư
Chọn mục Enity / Edit để sửa đổi thông tin các đại lư.